De planlast start waar de omzendbrief stopt…

In 2022 bundelden de directeursverenigingen VerDi en DenkBeeld de krachten en startten met een uitgebreid planlastonderzoek in het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij werden vijf doelgroepen gedefinieerd: directeurs, leerkrachten, beleidsmedewerkers, coördinatoren en administratieve medewerkers. De conclusies van het onderzoek werden gefinaliseerd en gepubliceerd in augustus ’23.

In de bevraging werd er gefocust op de doelgroepen leerkrachten en directies, maar ook de resultaten van de groep coördinatoren en administratieve medewerkers vinden we interessant en worden gedeeld op planlastDKO.be. Wegens het te beperkt aantal beleidsmedewerkers in het Deeltijds Kunstonderwijs, zijn de resultaten van deze doelgroep te weinig relevant om te publiceren.

Voor een duidelijk en éénduidig begrip over wat verstaan wordt onder ‘planlast’, hebben we volgende omschrijving gedefinieerd:

Planlast is het geheel van acties die van een persoon of een organisatie gevraagd wordt en door die persoon of organisatie als belemmerend, overbodig of te zwaar ervaren wordt. Planlast kan onder andere ontstaan vanuit:
·       Een onbalans tussen vertrouwen en controle. Ofwel worden regels te strikt opgesteld ofwel worden arbeidsintensieve controlemechanismen ingebouwd die inhoudelijk geen meerwaarde bieden.
·       Te weinig duiding en context of te veel onduidelijkheid bij gevraagde acties.
·       Inefficiëntie.