VOORSTELLEN

Planlastvermindering in het DKO: quick wins en voorstellen op lange termijn van de directeursverenigingen DenkBeeld en VerDi

Januari 2024

Deze 13 concrete voorstellen werden uitgewerkt door de directeursverenigingen VerDi en DenkBeeld in navolging van hun planlastonderzoek (www.planlastdko.be). Ze bevatten zowel quick wins als langetermijnverbeteringen, waarbij de focus ligt op het verminderen van planlast en het optimaliseren van processen in het Vlaamse deeltijds kunstonderwijs.

1. Evaluatie van Nieuwe of Gewijzigde Regelgeving

 • Context: Nieuwe of gewijzigde regelgeving wordt vaak ingevoerd zonder toetsing van de mogelijke extra planlast die het genereert.
 • Voorstel: Structurele toetsing van nieuwe of gewijzigde regelgeving op planlast voor inwerkingtreding. Dit proces moet standaard worden geïntegreerd in onderhandelingen en protocollen. Mogelijke partners zijn onderwijsdiensten, departement, onderwijsinspectie, directeursverenigingen en koepels.
 • Impact op: Directie, Administratie, Leraren, Vakbonden, Koepels, AgoDi en Departement
 • Financiële impact: geen

2. Ondersteuning en middenkader

 • Context: Het deeltijds kunstonderwijs, als een van de meest complexe onderwijsniveaus qua organisatie en structuur, dient net zoals instellingen uit het leerplichtonderwijs alle kwaliteitsverwachtingen uit het referentiekader onderwijskwaliteit na te streven. Omdat academies dat moeten doen met minder ondersteuning, middelen en mogelijkheden, komen directies, coördinatoren en leerkrachten sterk onder druk te staan. Dat wijst ook het planlastonderzoek van de directeursverenigingen uit: www.planlastdko.be. Sinds het nieuwe decreet dko kunnen academies beter inspelen op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, maar botsen zij op de beperkingen qua ondersteuning en omkadering. Dat gaat ten koste van onderwijskansen van deze specifieke doelgroep. 
 • Voorstel: Breid het recht op beleidsondersteuning uit tot alle academies en voorzie hiervoor middelen a rato van het aantal leerlingen. Creëer het ambt van adjunct-directeur voor het deeltijds kunstonderwijs a rato van het totale aantal leerlingen, naar analogie met het regulier onderwijs. Zorg dat academies structureel toegang krijgen tot het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en voorzie daar ook de middelen voor. Implementeer het ambt van zorgcoördinator in de regelgeving.
 • Impact op: Directie, Leraren
 • Financiële impact: middelen voor het ambt adjunct-directeur, beleidsondersteuning voor alle academies, het ambt zorgcoördinator en extra middelen voor het CLB.   

3. BVR Organisatie dko – Art. 30§2 – Toelatingsperiodes

 • Context: Academies kunnen afwijken van de vastgelegde toelatingsvoorwaarden mits de toepassing van een toelatingsperiode. Na afloop ervan motiveert de academie haar finale beslissing. 
 • Voorstel: Beperk behandeling/motivering van beoordelingen tot enkel de negatieve beoordelingen om administratieve last te verminderen.
 • Impact op: Leerlingen, Leraren, Administratie, Verificatie
 • Financiële impact: geen

4. Decreet dko – Hoofdstuk 4 afdeling 1 en 3 – toegang tot de opleiding/specifieke onderwijsbehoeften

 • Context: Het toegankelijk maken van deeltijds kunstonderwijs voor elk leerlingprofiel is een doelstelling. Academies hinken vaak achterop door het ontbreken van juiste info over leerlingen, alsook de onmogelijkheid om centra voor leerlingenbegeleiding in te schakelen. 
 • Voorstel: Voorzie een koppeling met de informatie waarover men in het leerplichtonderwijs beschikt in het kader van leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg. Door een koppeling met een centrale database op GDPR-correcte wijze wordt eveneens de administratie voor verminderd inschrijvingsgeld verlicht.
 • Impact op: Leerlingen, Administratie, Verificatie
 • Financiële impact: opzetten centrale database met koppelingen tussen de verschillende leerlingensoftware

5. Decreet dko – Hoofdstuk 6 afdeling 1 – Verminderingsattesten Inschrijvingsgeld

 • Context: Tijdens inschrijvingsperiodes zijn administraties druk in de weer om tijdig alle verminderingsattesten te verzamelen voor de eerste verificatieronde. Er zijn tal van redenen waardoor leerlingen kunnen rekenen op een verminderd tarief. Tegelijk verandert de regelgeving hierover geregeld en zijn er vele kleinere details die van belang zijn om een juist attest te kunnen afleveren. 
 • Voorstel: Vereenvoudig de afhandeling van verminderingsattesten, maak een transparante lijst op en voer hierover heldere communicatie. Schaf de verplichting af om jaarlijks attesten op te vragen van bijvoorbeeld mensen met een handicap en automatiseer de attesten voor gezinssamenstelling door de koppeling met een centrale database.
 • Impact op: Administratie, Verificatie
 • Financiële impact: geen, tenzij koppeling met centrale database

6. BVR Organisatie dko – Art. 39 – Dienstbrief Omkadering

 • Context: Er is decretaal bepaald dat academies kunnen starten met inschrijven op 1 maart. De berekening van het lestijdenpakket voor het nieuwe schooljaar wordt echter pas in de loop van juni gecommuniceerd met alle gevolgen vandien.  
 • Voorstel: Verifieer de financieringscode van leerlingen vroeger met het oog op een  snellere berekening en communicatie van de omkadering. Door de recente verplichting voor elke academie om afwezigheden digitaal te registreren en door de rechtstreekse koppeling ervan met de verificatie, moet een snelle opvolging realiseerbaar zijn. Een duidelijke deadline voor de verificatie lijkt in die zin wenselijk.
  Alternatief: Bezorg een voorlopige omkaderingsberekening op 1 februari met een definitieve afrekening na verificatie.
 • Impact op: Directeur, Leerkrachten
 • Financiële impact: geen

7. BVR Organisatie dko – Art. 17 – Lessenrooster per Opleiding

 • Context: Elke academie dient alle beschikbare opleidingstrajecten en mogelijke keuzevakken op te lijsten en te duiden. 
 • Voorstel: Door de verplichte digitale registratie van alle lessen en lessenroosters met rechtstreekse koppeling aan de systemen van AgoDi moet men in staat zijn om deze info op een efficiëntere manier te capteren. 
 • Impact op: Administratie, Directeur
 • Financiële impact: geen (tenzij aanpassing van de software van AgoDi)

8. BVR Organisatie dko – Art. 54, 54/1, 56§3 – Doc G

 • Context: Elke academie dient jaarlijks een oplijsting van administratieve groepen per vestiging op papier te bezorgen aan AgoDi, zelfs voor opleidingen waarvoor men reeds onderwijsbevoegdheid heeft verkregen.
 • Voorstel: Door de verplichte digitale registratie van alle lessen en lessenroosters met rechtstreekse koppeling aan de systemen van AgoDi moet men in staat zijn om deze info voor alle opleidingen waarvoor men onderwijsbevoegdheid heeft verworven op een efficiëntere manier te capteren zonder het opstellen van document G. 
 • Impact op: Directeur, Verificatie
 • Financiële impact: geen (tenzij aanpassing van de software van AgoDi)

9. DRP Personeel – Doc C

 • Context: Het document C (besteding lestijdenpakket) werd de laatste jaren reeds vereenvoudigd met sterke planlastvermindering tot gevolg. Op dit moment is het echter nog steeds noodzakelijk om het document in te vullen, te ondertekenen, in te scannen en door te sturen via Mijn Onderwijs. 
 • Voorstel: Zet ook de laatste stap in de vereenvoudiging van deze procedure waarbij de gevraagde gegevens (uren overdracht, uren voordrachtgevers, …) via een online formulier of via de administratiesoftware dko3 bezorgd kunnen worden aan AgoDi. In een latere fase kan ook nagedacht worden om via Mijn Onderwijs permanent een overzicht aan de academies beschikbaar te stellen van het aantal verbruikte uren waarvoor AgoDi reeds een zending ontving, hoeveel uren er (eventueel) resteren en hoeveel overdracht er (eventueel) kan gebeuren.  
 • Impact op: Administratie, Directie
 • Financiële impact: geen in fase 1, bijkomende configuratie Mijn Onderwijs in fase 2

10. ALG – Onduidelijke communicatie rond gewijzigde regelgeving

 • Context: Onderwijsregelgeving wijzigt geregeld. Het vormt voor directies en administraties een grote uitdaging om het overzicht te bewaren. Het Edulex-systeem is weinig gebruiksvriendelijk. 
 • Voorstel: Implementeer een notificatiefunctie in Edulex voor gewijzigde regelgeving op basis van onderwijsniveau.
 • Impact op: Administratie, Beleid
 • Financiële impact: laag, aanpassing software met notificatiesysteem

11. BVR Organisatie – Art. 46 §2 – Aanwezigheid op ABOC

 • Context: Academies organiseren op regelmatige basis een syndicaal overleg om personeelsmaterie te onderhandelen. Voor specifieke materie is tevens een protocol van akkoord noodzakelijk. We stellen vast dat syndicaal afgevaardigden zich zeer vaak verontschuldigen voor de onderhandeling en dat het na afloop zeer moeilijk blijkt om een ondertekend protocol te kunnen ontvangen.
 • Voorstel: Pas de regelgeving aan zodat vakorganisaties verplicht worden om te reageren op de vraag naar ondertekening van het protocol. Er dient tevens nagedacht te worden over hoe de vakorganisaties aangezet kunnen worden tot onderhandeling zodat een onderhandeling weigeren (afwezigheid op ABOC) een syndicaal akkoord niet kan blokkeren.  
 • Impact op: Vakbonden, Leraren, Directeur
 • Financiële impact: geen

12. Subsidie voor Softwarebedrijven

 • Context: Het ontwikkelen van administratiesoftware voor het dko is commercieel weinig aantrekkelijk. Momenteel is er daardoor slechts één aanbieder die een complexe applicatie dient te ontwikkelen en onderhouden met een zeer beperkt budget. Dat, en het feit dat het over een monopoliepositie gaat, maakt dat specifiek gevraagde tools die kunnen leiden tot sterke planlastvermindering voor zowel directies als leerkrachten geen prioriteit krijgen. 
 • Voorstel: Voorzie een financiële incentive voor softwareontwikkelaars die de met AgoDi en directeursverenigingen afgesproken targets behalen. Verschillende van de in dit document reeds aangehaalde voorstellen, kunnen benoemd worden als target.
 • Impact op: Softwarebedrijven, Administratie, Onderwijsdiensten, Leraren
 • Financiële impact: 50.000 euro/jaar

13. Lerarenopleiding

 • Context: Ook in het dko is het lerarentekort sterk merkbaar. Tegelijk stellen we vast dat afgestudeerden niet altijd beschikken over de vereiste competenties om meteen te kunnen functioneren in het dko. Dat maakt dat er veel tijd verloren gaat aan een intensieve begeleiding van startende leerkrachten. Betere afstemming met hogescholen om te voldoen aan de behoeften van dko is noodzakelijk. 
 • Voorstel: Richt een werkgroep op, begeleid door het departement onderwijs, met leden uit koepels, directeursverenigingen en hogescholen.
 • Impact op: Lerarenopleiding, Departement, Lerarentekort
 • Financiële impact: geen